Seguridad en el trabajo cotidiano

Como hacemos muchas horas de taller, os iré poniendo vídeos dedicados a la seguridad en el trabajo cotidiano y al uso correcto de las herramientas en el taller. Como primer vídeo, os pongo uno que, no tiene mucho que ver con las herramientas que disponéis en el taller, pero que remarca muy bien el concepto de “seguridad”, en muchas de sus vertientes a la hora del desarrollo de un oficio.

Actividad 2. Realizad un resumen del vídeo visualizado, junto con un listado de todos los errores que está cometiendo el muñeco animado que hace de trabajador, con lo que recomendáis para que ese “personaje” no tenga ningún accidente.

Anuncis

La cerca d’informació a Internet

La professora de Tecnologia, Júlia Llurba, ha realitzat una presentació en Slideshare sobre la cerca d’informació a la xarxa. Com aquesta entrada està relacionada amb l’anterior, considero que és un material bo i senzill per a poder treballar millor, en el període del projecte inicial, la cerca d’informació.

Com cercar coses a Google

Tots sabem com cercar informació a Google, però molt pocs som coneixedors de la manera de realitzar cerques més exactes, i de diferents formes. Per això us poso el següent vídeo de Youtube, on us explica clarament, com cercar el més eficientment possible. Espero que us ajudi, en qualsevol treball que hagueu de realitzar. Aquesta entrada també l’aprofito per comentar-vos, que també afegiré una nova categoria, anomenada “alumnat” on, els alumnes, podreu consultar coses que us poden ser d’utilitat.

Introducció al Projecte de Recerca

En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumnat mateix i sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

El projecte de recerca consta d’una sèrie de tasques que es poden construir a partir de situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals l’alumnat, en grups reduïts, ha de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu exposició oral. Aquestes situacions inicials proposades a l’alumnat poden tenir un caràcter transversal però també es poden emmarcar dins un àmbit de coneixement determinat.

A diferència del treball de síntesi dels cursos de primer a tercer, que sol ser comú per a tot alumnat, en el cas del projecte de recerca de quart, es poden dissenyar diferents models o propostes segons la tipologia de l’alumnat i els seus interessos. No es tracta, com succeeix als tres primers cursos, de comprovar fins a quin punt l’alumnat ha assolit les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents matèries curriculars, sinó que el projecte de recerca es pot focalitzar en un àmbit concret del currículum. També ha de tenir un caràcter més obert, que permeti comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat en la planificació de les accions a emprendre per assolir els objectius previstos i donar resposta als problemes plantejats, per mitjà del treball en equip.

L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre, i la competència d’autonomia i iniciativa personal. Pel que fa a la primera competència esmentada, el projecte de recerca suposa la posada en acció de les pròpies capacitats i potencialitats orientades a satisfer uns objectius, tot manejant de manera eficient recursos i tècniques del treball intel·lectual i demostrant capacitat per cooperar. Pel que fa a la segona competència, implica diverses actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, la creativitat, la capacitat de prendre decisions i de transformar les idees en accions per tal de tirar endavant projectes individuals i col·lectius.

També es posen en acció les competències comunicativa lingüística i audiovisual (amb la presentació escrita del treball i l’exposició oral); la competència en el tractament de la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats); i la competència social i ciutadana (participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip).

Un possible enfocament de les activitats o tasques que es proposin com a projectes de recerca consisteix a seleccionar preguntes o problemes socials rellevants, ja siguin de l’entorn proper o llunyà, relacionats amb alguna disciplina o bé interdisciplinaris; preguntes o problemes que posin l’alumnat en situació de fer-se noves preguntes, analitzar i valorar evidències, reflexionar críticament i avaluar les possibles solucions. A tall d’exemple, alguns temes possibles per construir les tasques, activitats o situacions són: la preservació del paisatge tradicional de la comarca, el canvi climàtic, el treball infantil, la democràcia electrònica, joc net a l’esport, músiques del món, la casa del futur, publicitat i valors, la història de la localitat, consum i estalvi d’aigua, els residus urbans, creació d’una empresa, la pervivència del món clàssic, etc.

Organització del projecte de recerca

La realització del projecte de recerca té una durada aproximada de 35 hores lectives i en el nostre IES l’acumulem en tres hores setmanals al darrer trimestre. També s’ha decidit que sigui la matèria de Tecnologia qui absorbeixi aquest nou projecte, ja que es considera que es la que ofereix un major ventall a l’hora de proposar treballs i actuacions.

Avaluació del projecte de recerca

En la valoració d’aquest projecte de recerca es tindrà en compte els criteris d’avaluació en funció dels tipus de tasques i dels objectius de la recerca, tenint en compte que es valorarà principalment el procés global del treball realitzat i la perseverança en la consecució de les fites proposades, i no únicament els resultats obtinguts. La qualificació final, que és individual, caldrà que contempli la capacitat d’autonomia per gestionar la pròpia feina, així com l’actitud de cooperació i responsabilitat en el treball en grup.

S’assignarà una qualificació específica a la matèria projecte de recerca.